Η Πραγματική Προέλευση του Σατανισμού
ΜΕΡΟΣ 1: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ 2: ΟΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 

ΜΕΡΟΣ 3: ΟΙ ΠΡΩΙΜΕΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ 2
 

© Copyright 2015, Joy of Satan Ministries;
Αριθμός Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσσου: 12-16457